CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)

CPTED, spreek uit 'septet', staat voor Crime Prevention Through Environmental Design en is een aanpak om door goed ontwerp van de bebouwde omgeving en plaatsing van de gebruiksfuncties hierbinnen, het veiligheidsgevoel te vergroten, de manifestatie van criminaliteit te verminderen en tot verbetering van de kwaliteit van het bestaan te leiden. Over CPTED valt veel te vertellen. Het heeft uitgangspunten die afkomstig zijn uit vakgebieden als omgevingspsychologie, sociologie, security, criminologie, architectuur, planologie en marketing. Essentieel van CPTED is dat het de fysieke omgeving bekijkt als een communicatiesysteem dat kan worden benut om gewenst en ongewenst gedrag te kunnen sturen.
 

Voordelen toepassing van CPTED

  1. De inzet van CPTED maatregelen leidt tot een bewezen afname van criminaliteit. In essentie worden potentiele daders en slachtoffers van elkaar gescheiden.
  2. CPTED versterkt daarnaast ook het gedrag van de gewenste geebruikers en zorgt er voor dat er een optimale benutting van de ruimte plaatsvindt. In bijvoorbeeld een winkelcentrum daalt niet alleen de criminaliteit, maar neemt ook de verblijfstijd van en besteding door de gewenste gebruikers, oftewel klanten, toe.
  3. CPTED is zeer acceptabel op de balans van 'veiligheid en vrijheid'. De maatregelen zijn laagdrempelig en passen in ieder gebied.
  4. CPTED maatregelen zijn ook op kostenkanten zeer interessant, omdat deze op een zo natuurlijk mogelijke wijze worden toegepast. Dit is natuurlijk vooral het geval indien CPTED principes al vanaf ontwerpfase worden toegepast. Kostbare technopreventie en extra repressiemacht (beveiligers, politie) wordt dan voorkomen.
  5. Tot slot is CPTED in zijn essentie een eenvoudig concept. Het gaat onder meer over gewenste en ongewenste gebruikers van de ruimte, afspraken met betrokken partijen die invloed kunnen hebben op de veiligheidsituatie, over plaatsing van veilige en onveilige gebruiksfuncties, over overzichtelijkheid, verlichting, zichtlijnen, surveillancemogelijkheden, toegangbeheersing en eigenaarschap. Met dat laatste begrip wordt bedoeld dat voor iedere ruimte helder is waarvoordeze is bedoeld en dat de 'eigenaar' afwijkend gedrag signaleert en daarop actie onderneemt.

CPTED organisaties

CPTED is internationaal, onder meer USA, UK, Australie, Duitsland, een bekend begrip, in Nederland echter nog niet. Toch zijn er in Nederland vanuit het CPTED-gedachtegoed verschillende veiligheidsproducten ontwikkeld als de bekende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het Politiekeurmerk Veilige Wonen. De Veiligheid Effect Rapportage (VER) en de Europese voornorm NVN-ENV 14383-2 (Prevention of crime: urban planning and design) zijn ook vanuit CPTED gedachte ontwikkeld. In Nederland wordt de bekendheid van CPTED vergroot door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). Daarnaast verzorgt het Beccaria Instituut een CPTED-opleiding, die gebaseerd is op de USA-opleiding, maar toegespitst op de Nederlandse situatie. Opleiding leidt tot RCE-certificering (Register CPTED Expert) die door de Stichting N'Lloyd wordt beheerd. Zie ook de website veilig-ontwerp-beheer.nl voor maatregelen voorbeelden. Joris Hutter RCE is Register CPTED Expert.
 
Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: