Hutter Security Risk Management voor onafhankelijk beveiliging advies

 Enkele door Joris Hutter uitgevoerde projecten op:

Bedrijfsbeveiliging

Gebiedsveiligheid

Operationele continuiteit

      

   

       


Museum, actualiseren van toegangcontrole

Voor een museum met congresfaciliteiten, actualiseren van toegangcontrole (toegangregels, toegangtechniek, procedures). Terug
 

Energiebedrijf, uitvoeren van risicoanalyse en ontwikkelen beveiligingsvisie

Voor een energiebedrijf uitvoeren van een risicoanalyse op kwaadwillend handelen in het hoger dreigingspectrum (extremisme, terrorisme) en ontwikkelen van beveiligingvisie hierop met benodigde maatregelen. Terug
 

Hogeschool, ontwikkelen van visie op organisatie van beveiliging

Voor een hogeschool met 30.000 studenten en een nieuwe centrale afdeling op integrale veiligheid ontwikkelen van een visie op de organisatie van de beveiiliging en sociale veiligheid (centraal, decentraal). Hierbij integrale managementaanpak naar voren gebracht op beveiliging, crisisbeheersing en continutieitmanagement. Terug
 

Hogeschool, Europese aanbesteding beveiliging

Voor een hogeschool inventariseren van beveiligingbehoeften en het vastleggen van eisen voor een Europese aanbesteding op beveiliging. Deze bestond uit objectbeveiliging, alarmopvolgingdiensten en meldkamerdiensten. Adviseren van opdrachtgever bij selectie van leverancier.  Terug
 

Gemeentehuis, opstellen van beveiligingsplan

Voor een te renoveren gemeentehuis het beveiligingsplan opgesteld. Hiervoor het risicoprofiel vastgelegd, het beveiligingsconcept gedefineerd en het programma van eisen op organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen vastgelegd.  Terug
 

Ziekenhuis, doorlichten van beveiligingorganisatie

Voor een academisch ziekenhuis doorlichten van de beveiligingorganisatie en adviseren hoe deze in een nieuw intern servicebedrijf gepositioneerd kan worden. Daarbij zijn nadrukkelijk de relaties met de crisis-, facilitaire- en risicomanagementprocessen gelegd.  Terug
 

Kenniscentrum, ontwikkelen handreiking beveiligingsplan

Voor een nationaal kenniscentrum ontwikkelen van een handreiking op het selecteren, implementeren en beheren van operationele beveiligingsmaatregele voor vitale bedrijven. Terug
 

Research organisatie, doorlichten van beveiliging

Voor een research organisatie doorlichten van de security en bedrijfscontinuiteitmanagement en opstellen van een verbeterplan. Terug
    

Voedingbedrijf, startnotitie operationeel continuiteit management

Voor een voedingbedrijf uitvoeren van een vooronderzoek om de noodzaak voor continuiteit management helder te maken, scoping en het plan van aanpak. Terug
  

Chemie, operationeel continuiteit management

Voor een chemisch bedrijf uitvoeren van een vooronderzoek op de wijze waarop de nieuwe ISO/PAS 22399 guideline op ‘Incident preparedness & operational continuity management’ ingepast kan worden binnen de bestaande managementsystemen van het bedrijf (ISO14001 (Environmental), OHSAS18001, NTA8620 (veiligheid management systeem BRZO). Terug
  

Waterbedrijf, opzetten en implementeren van beveiligingsbeleid

 • Na de aanslagen van september 2001 in New York hebben de waterbedrijven en het ministerie van VROM een traject ingezet om een basis beveiligingsniveau te definiëren voor de waterbranche. Bij een van de waterbedrijven heb ik het invoeringstraject inhoudelijk voorbereid en begeleid.
 • Uitgevoerde activiteiten: Startactiviteit was het uitvoeren, samen met deskundigen op het drinkwaterproces, van een risicoanalyse. Resultaat was een classificatie van objecten naar een aantal beveiligingniveaus. Tezamen met een door mij opgesteld beveiligingsbeleidsplan, vormde dit de scope, ambitieniveau en organisatorische verankering van het beveiligingsproject.
 • ‘Vertalen’ van de externe richtlijnen, naar organisatiespecifieke invoeringsplannen. Dit gebeurde in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de organisatie. Een van de overall resultaten was een invoeringsplan voor de benodigde maatregelen.
 • In het implementatietraject ontwierp ik de organisatorische maatregelen:
  • Toegangsbeleid, toegangsplannen, sleutelplan en sleutelbeheer.
  • Organisatie van beveiliging.
  • Alarmafhandelingprocessen en taken en inrichting van de bedrijfs alarm centrale.
  • Relatiemanagement met externe hulpverleners (diverse veiligheidsregio’s).
  • Beleid op medewerkers en externen.
  • Beheer op beveiligingsmiddelen.
 • Vraagbaak op diverse onderwerpen gedurende het traject.  Terug


Gemeente, audit op kantoorlocaties

Voor een gemeente audits uitgevoerd op verschillende kantoorlocaties. De omvang van de locaties varieerde van klein tot 3000+ medewerkers. Terug

 

Politie, audit op kritische locaties

Voor een politieorganisatie audits uitgevoerd op enkele kritische politielocaties. Hierbij eerst de proceseigenaren gesproken om vast te stellen welk niveau van risicobeheersing gewenst was. In de audit zelf is vastgesteld of de beveiliging aan dat ambitieniveau voldeed en of de maatregelen voldeden aan een algemenere politienorm. Terug

 

Politie, ontwikkelen risicoprofiel politieprocessen

De huisvestingafdeling van een andere politieorganisatie met 100+ panden wilde meer beleidsmatig met beveiliging omgaan. Als secretaris eerst het huisvestingbeveiligingsbeleidplan geredigeerd. Daarna zijn de eigenaren van de verschillende politieprocessen geïnterviewd om een overall risicoprofiel te kunnen samenstellen. Vervolgens de verschillende politieprocessen op beveiligingrisico’s geanalyseerd en met vertegenwoordigers uit die processen de functionele beveiligingseisen geformuleerd. Als resultaat konden bij verhuizingen en verbouwingen projectleiders van de huisvestingafdeling met deze functionele eisen aan de slag. Terug

 

Internationale overheidsorganisatie, advisering security awareness

De beveiligingsafdeling van een overheidsorganisatie met 150+ vestigingen in het buitenland wilde haar bewustwordingprogramma verbeteren. Samen met een collega diverse stafmedewerkers gesproken en een nulmeting gehouden onder een groep vertegenwoordigers van de vestigingen. Het resultaat gaf aan welke factoren de bewustwording onder medewerkers op de vestigingen stimuleerden en blokkeerden en hoe het bestaande bewustwordingprogramma kon worden verbeterd. Terug

 

Ziekenhuis, ontwikkelen beveiligingsbeleid

Een middelgroot ziekenhuis had behoefte aan een beveiligingsbeleid. Hierin is de eerste stap gezet door het security beleid af te kaderen ten opzichte van de andere veiligheids- en kwaliteitszorg aandachtsgebieden. Ook is na interviewen van verschillende personen een risicoprofiel opgesteld wat helder maakt wat de belangen zijn die beveiligd moeten worden. Terug

 

Overheidsloket, onderzoek naar agressie

In een gebouw met meerdere overheidsloketten op het gebied van werk en sociale zekerheid bestond onder medewerkers onveiligheidsgevoelens als gevolg van agressie door bezoekers. Hiervoor de veiligheidsituatie onderzocht en het verbeterplan aan de stuurgroep gepresenteerd. Terug

 

Universiteit, beveiligingsbeleid en toegangsbeleid

Voor een faculteit het huisvestinggebonden beveiligingsbeleid geformuleerd. Daarna het toegangbeleid ontwikkeld en na interviews met vertegenwoordigers van de verschillende faculteitprocessen het risicoprofiel samengesteld. Parallel hieraan waken dat de beveilgingsprojecten conform beleid werden uitgevoerd. Terug

 

Overheidsorgaan, informatiebeveiliging digitale dienstverlening

Een bestuursorgaan wilde overschakelen op digitale communicatie met de burger. Als informatie-beveiliging adviseur een workshop gefaciliteerd over de (beveiliging) impact voor de dienstverlening. Terug

 

Energiebedrijf, informatiebeveiliging ICT-afdeling

Als informatiebeveiliging adviseur van een ICT-afdeling van een energiebedrijf zorg gedragen dat projecten op de ICT-infrastructuur voldeden aan de principes van het beveiligingsbeleid en dit beleid verder concretiseren. Terug

   

Museum, programma van eisen op inrichting buitenterrein

Voor een museum ontwikkelen van programma van eisen op de veiligheid voor de gebiedsontwikkeling direct rondom het museum (horeca, theater, parkeren, bedrijfsfuncties museum).  Terug

  

Universiteit, analyse gebiedsveiligheid nieuwe campus

Voor een instelling van hoger onderwijs uitvoeren van een gebiedsveiligheid analyse op de plannen voor een nieuwe campus. Terug

 

Gemeente, analyse havengerelateerde criminaliteit

 Voor een gemeente analyse van de havengerelateerde criminaliteit en het opstellen van een verbeterplan. Terug

 

Gemeente, analyse bouwplaatsgerelateerde criminaliteit

Voor een publiek private samenwerking die diverse grote bouwplaatsen omvat, uitvoeren van een vooronderzoek op bouwplaatscrimininaliteit. Het resultaat van dit vooronderzoek was een startpunt om met betrokken partijen gerichte activiteiten uit te voeren om de criminaliteit beheersbaar te maken. Een van de uitgevoerde activiteiten was het schrijven van een handreiking op een veilige bouwplaats. Terug

 

Publiek Private Samenwerking, vooronderzoek op eisen veiligheidsanalyse bedrijventerreinen

 Voor een in ontwikkeling zijnde publoiek private samenwerking die tientallen bedrijventerreinen omvat, vooronderzoek uitgevoerd om vast te stellen aan welke eisen de locake veiligheidsanalyse moet gaan voldoen. Terug

 

Gemeente, risicobeoordeling van bedrijventerreinen

Voor een gemeente risicosituatie analyses uitgevoerd op enkele grote bedrijventerreinen. Deze analyses zijn uitgevoerd met behulp van een CPTED aanpak. Het resultaat van deze analyses werd gebruikt om op bestuurlijk niveau risicosituaties te benoemen en aan te pakken in (her) certificeringstrajecten van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Terug

 

Gemeente, selectie van beveiligingdienst

Een gemeentelijk orgaan wilde via een Europees aanbesteding traject een beveiligingsbedrijf selecteren voor een winkelcentrum. Hiervoor de offertes beoordeeld, gunningadvies opgesteld en aanbevelingen ontwikkeld voor de contractinhoud. Terug
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: